+675 7411 2644 pngflag
1300 909 472 ausflag
[English] [Tok Pisin]

 

Ol Balus Bilong Mipela


PNG Air nau gat ol niupela ATR 72-600 balus, em nap karim 72pla pasindia na ol Dash 8-100 balus nap karim 36pla pasindia. Insait long neks 5pla krismas kampani putim oda pinis long baim sampela moa niupela balus long kisim ples bilong ol pastaim Dash 8 na ATR balus.

 

Hau mas krismas nau, main balus bilong mipela em Dash 8 bikos mipela ken senisim ol sia long fitim namba bilong pasindia na kago. Dispela balus tu em isi na fit tru long go kam long ol liklik ples we i gat sotpela hap bilong balus long kamap long en na tanim long kirap ken. Em tasol na mipela holim long taim kontrakt wantaim ol mining kampani.

 

ATR balus em rait stretbilong ron insait long olgeta hap long Pasifik, na em tu fit long go kam long sotpela hap bilong ples balus , long antap long maunten ples wantaim kago na i no save yusim planti fuel tu. Long sait bilong ol pasindia, i gat bikpela spes insait long ATR ol niupela kain sia givim moa spes long yu na ol bek bilong yu tu.

 

Dispela niupela ATR em kam wantaim niupela fit teknikol, seifti na maintenens. Ol ken senisim insait long balus bilong fitim kago bilong yu long ol kago ron bilong mipela, na long skel prais tu . Olsem na ol kastoma bai wanbel stret.