+675 7411 2644 pngflag
1300 909 472 ausflag
[English] [Tok Pisin]

 

Stori Bilong PNG AIR


Welkam tasol long kalap wantaim PNG AIR, sapos yu go long bisnis o wok, raun go long ol poro na femili bilong yu, mipela save olsem em bikpela samting long yumi long PNG long go kam long ol narapela provins. PNG AIR em balus kampani bilong stap go hau mas moa krismas yet, na mipela hamamas tru long karim ol lain bilong mipela go kam long ol kainkain liklik kona bilong PNG.

 

Mipela nau gat ol niupela ATR 72-600 balus, we bai iken go long ol taun na liklik asples tu. Dispela bai opim rot bilong ol liklik bisnis, ol sikman long go long bikpela haus sik na halivim long strongim sidaun bilong ol femili na kantri tu.

 

So wanem hap yu kalap long go long en, mipela bai holim strong tok promis bilong mipela long lukautim yu gut tru.