+675 7411 2644 pngflag
1300 909 472 ausflag
[English] [Tok Pisin]

 

Seifti Management System


Narapela bikpela samting long PNG Air em seifti bilong ol woklain antap long balus, long ofis na ples balus tu, olsem na mipela gat ol Flight Safety Officer, Quality Assurance Manager na Workplace Health na Safety Officer. Ol tu save gat planti ol training program.

 

Nau Occupational Health na Safety Council tok PNG Air wokim planti gutpela wok long seifti bilong ol manmeri, ol pasindia na woklain tu. Wankain taim mipela levol wan balus kampani na stap memba bilong Aviation Safety Foundation bilong Australia na wok long Accident Prevention Program i go yet, olsem na ol woklain na kastama no nap kisim bagarap.

 

Bai gat taim we mipela bai save skelim ken dispela progrem long ol wanwan wokples bilong mipela, so mipela ken soim haptoktok bilong mipela long wokples , Seifti minim nogat bagarap bai kamap.