+675 7411 2644 pngflag
1300 909 472 ausflag
[English] [Tok Pisin]

 

Taim Yu No Nap Kalap Long Balus


TAIM YU YET WANBEL LONG STAP BEK

 

Taim ron bilong balus I gat planti pasindia, antap moa long namba em sapos long karim, ol woklain bilong mipela bai askim pastaim, husat bai wanbel long lusim na stap bek (ol kolim voluntary denied boarding ). Sapos yu yet tok orait bai mipela givim yu sampela kain luksave olsem:

 

(i) Insait long 7pla dei o wanpela wik, bai mipela givim bek moni yu baim tiket long en, long wankain prais yu bin baim, sapos yu yusim olgeta tiket pinis o hap tasol. Long lukluk long pastaim bukin yu mekim, sapos hap tiket yu yusim pinis na narapela hap yu no bisi moa, na tu taim em orait mipela nap salim yu long narapela ron bilong balus I go bek long hap yu statim ron bilong yu long en; o

 

(ii)mipela ken painim spes na salim yu long neks ron bilong balus I go long narapela hap pastaim na sukuruim I go moa yet long las hap long tiket bilong yu, we yu laik go kamap long en; o

 

(iii) mipela ken painim spes na salimyu long narapela hap pastaim na sukuruim I go long hap long tiket bilong yu, we yu laik go kamap long en, long bihain taim.

 

 

TAIM MIPELA YET RAUSIM YU LONG KALAP LONG BALUS

 

Taim ron bilong balus I gat planti pasindia, antap moa long namba em sapos long karim, ol woklain bilong mipela askim husat bai wanbel long stap bek, na wanwan tasol tok orait, o olgeta pasindia laik go yet, yu bai no nap wanbel taim mipela bai tok nogat long yu go kalap long balus, wankain taim bai mipela givim yu bel kol moni, inap long mak olsem AUD300.00, sapos yu wanpela pasindia olsem long las toktok long pinis bilong dispela seksen, yu bai kisim narapela kain bel kol moni. Na tu;

 

Yu yet skelim wanem samting yu laik wokim long dispela 2pla tingting;

 

(i) Insait long 7pla dei o wanpela wik, bai mipela givim bek moni yu baim tiket long en, long wankain prais yu bin baim, sapos yu yusim olgeta tiket pinis o hap tasol. Long lukluk long pastaim bukin yu mekim, sapos hap tiket yu yusim pinis na narapela hap yu no bisi moa, na tu taim em orait mipela nap salim yu long narapela ron bilong balus I go bek long hap yu statim ron bilong yu long en; o

 

(ii) mipela ken painim spes na salim yu long neks ron bilong balus I go long narapela hap pastaim na sukuruim I go moa yet long las hap long tiket bilong yu, we yu laik go kamap long en; o

(iii) mipela ken painim spes na salimyu long narapela hap pastaim na sukuruim I go long hap long tiket bilong yu, we yu laik go kamap long en, long bihain taim.

 

WANEM HALIVIM BAI MIPELA GIVIM

 

Taim dispela kain hevi I kamap mipela bai givim ol dispela samting nating tru long yu;

 

(a) Kaikai na kol dring insait long taim yu sidaun weitim balus

(b) Hotel o hap bilong silip mipela bai baim sapos;:

   - yu bai nid long silip 1pla o sampela nait

   - we yu bukin na silip long hotel o ples bilong silip na sapos long lusim, bai mipela baim dispela hau mas nait ken long yu silip yet long hap na weitim balus long kamap

(c) mipela bai stretim kar long karim yu go kam namel long ples balus na hap bilong silip; na

(d) Halivim yu long wokim 2pela fone kol, salim fax o e-mail

 

TINGIM

 

Sapos mipela tok long Salim yu long narapela ron bilong balus I go long hap yu laik go long en, na taim bilong dispela narapela ron bilong balus ino inap abrusim 4pla aua o moa long taim bilong dispela long tiket we yu sapos long kalap long en, mipela bai katim bol kol moni na givim yu hap tasol (50% olsem AUD 150.00)

 

 NARAPELA SAMTING LONG TINGIM TU

 

*Moni long kisim bek – Mipela bai sekim gut pastaim bukin yu bin mekim, wanem kain tiket yu bin kisim na hau yu bin baim, bikos kampani bai givim bek long husat man o meri (sponsa) I bin baim dispela tiket yu bin yusim. Ol woklain bai traim long pinis dispela liklik wok painim aut na stretim hap moni long givim bek long yu insait long 7pla dei, owanpela wik olgeta.

 

^Final destination I minim las hap yu laik go kamap long en, we I stap long tiket yu soim long kaunta taim yu chek in, o sampela bai go kam long planti hap, dispela hap toktok bai stil minim las hap yu kamap long en na pinisim olgeta balus ron bilong yu. Sapela ron bilong balus we ol bai sukuruim go ken long narapela hap, tasol mipela no inap kauntim, sapos yu laik bihainim yet pastaim bukin yu mekim.