+675 7411 2644 pngflag
1300 909 472 ausflag
[English] [Tok Pisin]

 

Ol Wanwan Taim Charta Ron


PNG Air ken halivim ol kastoma we ol i nogat long taim kontrakt wantaim mipela na wanpela taim tasol ol laik yusim charta sevis bilong mipela insait long PNG na i go long Australia tu. Wantaim ol ATR na Dash balus mipela ken karim ol pasindia inap long mak bilong 72pla manmeri, ( bai mipela lukluk tu long wanem hap yu laik go na wanem ples balus i stap).

 

Ol dispela wanwan taim charta ron ken karim ol pasindia na cargo wantaim, olsem long taim bilong haus krai na yu nid long karim koffin na ol femili go kam long ples. Toktok wantaim ol charta woklain bilong mipela na ol ken givim quote o prais. Liklik stori ol bai laik save pastaim long stretim quote o givim prais long yu, em long:

 

  1. Wanem dei na taim yu laik go long en

  2. Wanem dei na taim yu laik kam bek long en

  3. Wanem taun o asples yu laik go kam long en

  4. Hau mas manmeri bai kalap long dispela charta long sait bilong sikel

  5. Hau mas kago o freight yu nid long karim wantaim i go

  

Yu ken contactim PNG Air Charters Consultant bilong mipela long:

 

   Email: charters@pngair.com.pg

  Phone: +675 325 2011