+675 7411 2644 pngflag
1300 909 472 ausflag
[English] [Tok Pisin]

 

PNG Air Privacy Policy & Statement


Dispela Privacy Statement tok klia long hau PNG Air bai lukautim gut wanem liklik stori bilong yu aninit long National Privacy Principles. Em minim wanem samting yu tokim ol woklain taim yu go kam long mekim bukin.

 

Dispela Privacy Statement karamapim tu wanem ol narapela tokim mipela olsem ol travel agent.

 

Tasol dispela Privacy Statement no nap karamapim ol rekot bilong yu long ples yu wok long en.

 

Personal Information em I liklik stori, o wanpela kain tingting, maski em tru o nogat, long wanpela man o meri, we mipela ken luksave na konfem em I husat stret wantaim tingting mipela gat long  liklik stori mipela kisim.

I gat ol sampela moa samting yu mas mekim long taim yu laik long kisim sampela liklik insait stori, ol kolim sensitive information. Em bai kain stori olsem sapos yu gat wanpela kain sik, yu bilong wanem hap n save stap long we, wanem tingting yu gat long politiks, yu memba bilong wanpela grup long sait bilong politiks, kain wok yu mekim long en, o lotu, o wanem laik bilong yu long marit o raun wantaim, man o meri na sapos I gat rekot long polis I bin sasim yu long taim bipo.

Wanem liklik bai mipela kisim long yu ? Kain liklik insait stori bai mipela laik save long en, em bai lukluk long wai mipela laik save, na wanem kain sevis yu laikim mipela long givim yu. Kain olsem mipela bai askim long nem, adres, yu bikpela man o meri o pikinini, namba na taim bilong go kam bilong ron bilong balus yu laik kalap long en, namba bilong wanem kain kredit kat yu yusim na wanem taim em bai taim bilong yusim I pinis, na adres bilong salim ol toksave kam long en, ol fone namba long ringim yu, loyalty program membasip stori bilong yu, na sapos yu gat sampela kain sik, we ron bilong balus nap wokim go nogut olgeta. Lo I tok olsem yu yet mas wanbel long givim liklik insait stori bilong yu, na tok orait long mipela yusim tu, na bihainim dispela tok toksave Statement, yu yet bai tokim mipela sapos yu gat narapela tingting.

Hau mipela bai bungim dispela liklik insait stori bilong yu, em bai taim yu ringim mipela long wokim bukin, taim yu rait I kam olsem wanpela pas, o fax o long e-mail, long website bilong mipela o taim yu lukim mipela stret long wok ples bilong mipela. Sampela taim bai mipela askim ol narapela lain long konfem olsem story u tokim mipela I trupela tok o nogat.

Olsem:

 

 • Mipela bai askim husat I mekim bukin bilong yu;
 • Long ol narapela kampani husat I save wokim ol bukin we ol bai givim liklik insait stori bilong yu long mipela, na mipela bai bihainim na givim yu tiket na bihainim laik long we yu laik go long en, o promotim ol kain tiket spesol na sevis long yu;
 • Long ol narapela kampani we ol save bungim ol dispela kain  liklik stori  long givim mipela;
 • Long ol market kampani we mipela givim kontrakt long painim aut tingting bilong ol kastoma, na bai halivim mipela long save wanem senis long mekim na ol sevis bilong mipela bai kamap gut tru;
 • Long ol narapela balus kampani we ol save makim mipela na givim wanpela hap pepa ol kolim Air Waybill, long karim freight kago bilong yu.

Dispela liklik stori bai stap na mipela yusim long taim yu askim long wanem ol product na sevis yu laikim long mipela, tasol sampela taim bai gat tu,

 • Bukin system bilong mipela nap yusim tiket yu baim, konfemim bukin bilong yu, bai tok klia long olgeta woklain sapos yu gat spesol askim bikos yu gat strongpela sik o kain olsem, na long konfem yu husat stret.
 • Long putim long rekot bilong ol tingting ol kastoma gat long en

 

Bilong dispela ol as, mipela nid long bungim liklik hait stori:

 • Long stretim go kam bilong yu long balus na kago bilong yu, na wanem ol narapela sevis yu laikim tu;
 • Long konfem nem long tiket I wainkain olsem nem long draiva lisens bilong yu, na em trutru tiket blong yu;
 • Long halivim ol woklain bilong Kastoms na Immigrasen;
 • Long  yusim taim yu memba long loyalty program bilong narapela ol lain, na
 • Long wokim sampela market wok painim aut na skelim sampela product long givim ol kastoma;

 

Ol stori mipela bungim bai givim tingting long mipela long wanem ol kain kastoma yusim wanpela sevis bilong mipela. Sapos yu no givim liklik hait stori, mipela bai no nap halivim yu long wanpela o moa long ol samting long list antap, na bai I hat long stretim bukin bilong yu tu. Sampela ol liklik hait stori mipela bungim, bai halivim mipela long klia wanem kain kastoma yusim wanem kain sevis mipela ofa long en.

 

Sampela liklik stori bilong yu, bai mipela toksave long ol narapela lain tu

 

Mipela bai nap givim sampela liklik hait stori bilong yu long ol narapela lain, olsem sampela ol kontrak lain bilong mipela, we ol save givim sevis olsem narapela balus kampani, ol trevol na freight kago kampani, ol kampani long stretim dispela olgeta liklik stori mipela bungim long en ( wantaim tu ol kontrakta bilong sharim dispela ol stori long wel, na long kliarim ol payment) bilong save long as bilong wai mipela bungim ol dispela stori, olsem long stretim bukin bilong yu o givim sevis yu askim long en.

 

Ol dispela liklik hait stori bai mipela nap sharim tu wantaim ol lo na narapela ol gavaman ofis raun long wel bilong sait bilong sikuriti, kastoms na immigration .

 

Mipela bai givim kontrak long ol narapela kampani long makim mipela na givim sevis, we dispela ol kontrakt lain bai wok wantaim ol liklik hait stori bilong ol pasindia, olsem long:

 

 • Long givim sevis bilong e-mail na salim ol mail I go kam;
 • Long givim elektronik sevis bilong salim moni, stretim kredit kat akaunt na ol wankain sevis;
 • Long ronim sampela kopret trevol sevis na ol stretim sampela long dispela ol wok;
 • Long wokim market research;
 • Long givim kaikai na dring sevis;
 • Long givim graun sevis,olsem ol agent bilong chekim in ol pasindia, stretim ol freight kago na lukautim ol pasindia husat I askim long spesol halivim; na
 • Halivim long kisim peimen long ol kredit lain.

 

Sapos dispela kain kamap, mipela bai tambuim wanem kontrakta mipela yusim, long tokaut long ol narapela long hait stori bilong yu, ol bai yusim liklik stori bilong yu bilong halivim yu stretim tiket tasol.Antap moa long dispela, mipela no nap givim hap stori bilong yu long ol narapela nating , yu mas tok orait pastaim, tasol taim long emergency i kamap sampela bai mipela nid long tokaut na em nap savim laif bilong yu, o kisim rait halivim sapos yu gat strongpela sik, o sait bilong lo nid long save, nogut long strongim sikuriti o wokim wok painim aut long sampela samting we I burukim lo.

 

Hau long kisim dispela liklik hait stori bilong yu o mekim sampela senis

Taim yu askim, mipela bai larim yu sekim liklik hait stori bilong yu na mekim wanem senis yu mas mekim, na tingim sapos I gat wanpela hap bilong National Privacy principles we I tambuim, em nau bai nogat.

 

Nogut bai mipela bai sasim yu liklik moni long larim yu sekim na mekim sampela senis long liklik stori bilong yu wantaim mipela.

 

Yu no inap weit longpela taim, long mipela larim yu sekim na mekim senis long liklik stori bilong yu, sapos yu askim mipela.

 

Mipela nap tok nogat long yu long yu sekim na mekim sampela senis long liklik stori bilong yu, na sapos mipela tok nogat long yu, mipela bai toksave long wanem as tu, na we yu bai gat wei aninit long dispela National Privacy Principles.

 

Liklik stori bilong yu mas stap stret olgeta taim

 

Em wok bilong mipela long lukim olsem liklik stori bilong yu wantaim mipela mas stap stret taim mipela kisim stori long yu o mipela laik yusim.

 

Sapos sampela samting kamap na yu laik mekim sampela senis long liklik stori bilong yu, yu mas toksave na mipela bai wokim wei long stretim ol rekot bilong yu, o bungim tingting long wanem narapela wei long stretim liklik stori bilong yu.

 

Long salim liklik stori bilong yu go long narapela kantri

 

Sampela taim bai mipela salim liklik stori bilong yu go long narapela kantri, long bihainim ol dispela wok, olsem Privacy Statement tok long en tu, olsem,:

 

 • Salim I go long ofis bilong mipela long narapela kantri;

 • Salim I go long ol narapela lain tu, we insait long olgeta hap graun, ol go pas long was long go kam bilong olgeta balus kampani (olsem global travel distribution systems); na

 • Ol balus kampani, ol hotel kampani na ol narapela kampani long stretim ron bilong yu o kago bilong yu

   

  Planti taim sapos mipela salim liklik stori bilong yu go olsem, em bihainim hap bilong mipela long kontrakt wantaim yu, o bilong setim ol samting pastaim bikos yu askim, o bilong inapim kontrakt mipela gat wantaim narapela kampani, tasol em long mekim wok bilong yu> plis toksave sapos yu les long mipela salim liklik stori bilong yu go long narapela lain.

   

  Long stretim ol wari bilong

   

  Sapos yu laik sekim liklik stori bilong yu, laik autim belhaevi long wanpela hap long lo bilong privacy mipela burukim, o yu laik askim hau mipela kisim liklik stori bilong yu na wanem samting bai mipela yusim long en, salim askim bilong yu o autim belhevi bilong yu I kam long adres tamblo. Bai I no inap longpela taim long kisim bekim bilong mipela.

   

  PNG Air Limited

  P.O. Box 7110

  CAIRNS QLD

  Australia, 4870

   

  Sapos sampela senis bai kamap long dispela Privacy Statement

   

  Long lukluk long wanem ol samting bisnis bilong mipela i nidim o sampela lo i senis, i gat taim we bai gat sampela senis long dispela Privacy Statement. Na tut aim dispela ol senis kamap, bai mipela soim dispela ol senis taim ol kamap long dispela tok toksave (website), olsem na yu mas tingim long sekim long save sapos sampela senis i kamap.

   

  Long dispela privacy statement, taim yu lukim ol hap toktok olsem, “mipela”, kampani”na “PNG Air”, olgeta minim mipela PNG Air Limited ABN 95 255 028 597